مدارک مورد نياز جهت عضويت در انجمن توليدکنندگان قطعات آسانسور و پله برقی

1ـ تکمیل فرم شماره 1 . 2 و فرم معرفی نامه

2- کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب کارگاه يا مديرعامل

3- کپی مدارک کارگاهی شامل جواز کسب يا گواهی فعاليت

4- کپی مدارک مالکيت يا اجاره نامه محل کارگاه يا شرکت

5- کپی آخرين ليست بيمه پرداختی تامين اجتماعی مربوط به کارگاه

6- روزنامه رسمی يا شماره ثبت شرکت اشخاص حقوقی 

7- دو قطعه عکس 3*4

8- آدرس دقيق پستی ( شامل کد پستی و منطقه شهرداری)

9- واريزمبلغ15/000/000 ريال (يک ميليون و پانصد هزارتومان)بابت هزينه ورودی انجمن و  واریز مبلغ 7/000/000ریال (هفتصد هزارتومان هزار تومان)بابت حق عضويت سالانه

شماره شبا : IR 750540104302110127753000

شماره کارت: 6221061216567984

 به نام انجمن تولیدکنندگان قطعات آسانسورو پله برقی ـ بانک پارسیان