مدارک مورد نياز جهت عضويت در انجمن توليدکنندگان قطعات آسانسور و پله برقی

1- کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب کارگاه يا مديرعامل

2- کپی مدارک کارگاهی شامل جواز کسب يا گواهی فعاليت

3- کپی مدارک مالکيت يا اجاره نامه محل کارگاه يا شرکت

4- کپی آخرين ليست بيمه پرداختی تامين اجتماعی

5- روزنامه رسمی يا شماره ثبت شرکت اشخاص حقوقی 5

6- دو قطعه عکس 3*4

7- آدرس دقيق پستی ( شامل کد پستی و منطقه شهرداری)

8- واريزمبلغ15000000 ريال (يک ميليون و پانصد هزارتومان )بابت هزينه ورودی انجمن

9- واریز مبلغ 7000000ریال ( هفتصد هزارتومان هزار تومان ) بابت حق عضويت سالانه

10- تاييديه کتبی از يک توليدکننده با سابقه(معرف)

شماره حساب : 47000300485601

شماره کارت: 6221061205386578

بانک پارسيان به نام آقايان منصوری و ملکی بخشمندی