مدارک مورد نیاز جهت عضویت در انجمن تولیدکنندگان قطعات آسانسور و پله برقی

۱ـ تکمیل فرم شماره ۱ . ۲ و فرم معرفی نامه

۲- کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب کارگاه یا مدیرعامل

۳- کپی مدارک کارگاهی شامل جواز کسب یا گواهی فعالیت

۴- کپی مدارک مالکیت یا اجاره نامه محل کارگاه یا شرکت

۵- کپی آخرین لیست بیمه پرداختی تامین اجتماعی مربوط به کارگاه

۶- روزنامه رسمی یا شماره ثبت شرکت اشخاص حقوقی 

۷- دو قطعه عکس ۳*۴

۸- آدرس دقیق پستی ( شامل کد پستی و منطقه شهرداری)

۹- واریزمبلغ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یک میلیون و پانصد هزارتومان)بابت هزینه ورودی انجمن و  واریز مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ریال (هفتصد هزارتومان هزار تومان)بابت حق عضویت سالانه

شماره شبا : IR 750540104302110127753000

شماره کارت: ۶۲۲۱۰۶۱۲۱۶۵۶۷۹۸۴

 به نام انجمن تولیدکنندگان قطعات آسانسورو پله برقی ـ بانک پارسیان